sfeerplaatje  
Landschap en Erfgoed  
sierlijn
     in oprichting  
sierlijn
 
 
 
 

 
 
WELKOM

Geopark folder

Stichting ter realisatie van Geopark Gooi en Vecht

Deze Stichting is op 23 augustus 2013 opgericht en heeft als doelstelling de totstandkoming van een Geopark in de regio Gooi en Vecht dat voldoet aan de criteria voor aansluiting bij het onder auspiciŽn van de Unesco staande European Geopark Networks (EGN). Haar ambities, activiteiten en tijdsplanning zijn te vinden in het Plan van Aanpak d at op 16 september 2013 door de Stichting in samenwerking met andere belanghebbenden is opgesteld. Het is een burgerinitiatief dat uitgewerkt dient te worden met potentiŽle partners, burgers, overheden en beheerders.

Wat doet de Stichting:

Belangrijk is om in de praktijk te gaan toetsen of het Geopark haalbaar is. Haalbaar wil zeggen of het aan de voorwaarden van de UNESCO kan voldoen. Er wordt gestart met een aantal proefprojecten, waaronder het ontwikkelen van een geo-site (een geologische bezienswaardigheid) op de Zuiderheide in overleg met Geologisch Museum Hofland en de gemeente Laren. Deze proefprojecten zijn ontwikkeld om zo alle facetten te ontdekken en te ervaren waaraan een Geopark uiteindelijk moet voldoen. De resultaten daarvan zijn van doorslaggevend belang voor de toekomst van het geopark. Er wordt gewerkt aan een centrale inventarisatie van geologische, archeologische, ecologische en cultuur-historische plekken ('sites') waaronder werelderfgoed-plekken in de regio die de uniekheid van deze regio weergeven.
De stichting zoekt brede instemming over de te starten proefprojecten en de uitvoering daarvan. Daarvoor wordt door de stichting bestuurlijk overlegd met overheden, landschaps- terrein- en erfgoedbeheerders en verdere belangen- en vrijwilligersorganisaties.
De provincie Noord-Holland helpt bij het opstellen van een zogeheten beeldverhaal, bedoeld om aan iedereen duidelijk te maken wat de achterliggende bedoeling is en wat de sterke punten van deze regio zijn.

Begrenzing van het park

In het Plan staat uitvoerig beschreven wat de begrenzing van het park is. In ieder geval wordt uitgegaan van het werkgebied van het gewest waarbinnen alle aardkundige monumenten van respectievelijk het Gooi en de Vechtstreek liggen.

40 Geosites

De wetenschappelijke commissie van de Stichting heeft in oktober 2015 een lijst opgesteld van 40 potentiele geosites in het toekomstige Geopark Gooi en Vecht. Een beschrijving van deze geosites is te vinden in het boekje "Beschrijving van de Landschappen, Landschapseenheden en Geosites van het toekomstige Geopark Gooi en Vecht, versie mei 2016".

Waar zijn de ontwikkelingen te volgen?

Het Plan van Aanpak, de start van de proefprojecten en achterliggende informatie over geoparken, is te lezen op deze website www.geoparkgooienvecht.eu. Hier staan ook alle volgende stappen vermeld en de namen van betrokken partijen.


 

Nieuws

Ook de Provincie Noord-Holland steunt het Geopark initiatief
december 2016: De Stichting heeft met zeer veel genoegen kennis genomen van het besluit van de GS van Noord-Holland tot het verlenen van een subsidie voor een bedrag van € 52.500 ten behoeve van het realiseren van het Applicatiedossier dat benodigd is voor het verkrijgen van de Unesco Geopark status voor het beoogde geopark in de regio Gooi en Vecht.

7th International Conference on UNESCO Global Geoparks
september 2016: Prof. Jan Sevink, lid van het Sichtingsbestuur en Ir. Drs Vincent Pieters, projectleider, hebben aan deze conferentie deelgenomen die van 27 tot 30 september plaatsvond in Torquay, Engeland. Aldaar hebben zij een presentatie gegeven over het Geopark Gooi en Vecht-initiatief aan de hand van een speciaal daarvoor vervaardigde poster.

Nationaal Park Heuvelrug
september 2016: De Stichting steunt van harte het initiatief van Nationaal Park Heuvelrug Nieuwe Stijl om te komen tot ťťn Nationaal Park voor de hele Heuvelrug. Zie het persbericht van 23 september.

Geopark Gooi en Vecht brochure
september 2016: Op vrijdag 7 oktober heeft Mw Nicolien van Vroonhoven, voorzitter van de Stichting, het eerste exemplaar van de brochure "Gooi & Vecht op weg naar een Unesco Global Geopark"
overhandigd aan Mw Annemarie Baarsjes, directeur particulieren en private banking van de Rabobank Gooi en Vechtstreek. Zie voor meer informatie over dit evenement bijgaand persbericht en bijgaand artikel in Dichterbij Gooi en Vechtstreek, een publicatie van de Rabobank. Deze brochure is mede mogelijk gemaakt dankzij een financiele bijdrage van het Cooperatiefonds van de Rabobank en is te bestellen via een mailbericht naar: info@geoparkgooienvecht.eu. Deze brochure laat de 40 geosites in de regio Gooi- en Vechtstreek zien en focust op twee deelgebieden in deze regio die gezamenlijk zeven geosites bevatten. Deze twee gebieden zijn deel van een eerste pilot die door de Stichting is uitgevoerd ter voorbereiding van de aanvraag voor een Unesco Global Geopark status. Zie ook deze website op de pagina Hoe ver zijn we nu?.

Leergang Gooi-o-logie
augustus 2016: Ook dit najaar wordt weer een leergang Gooi-o-logie georganiseerd. Deze leergang behandelt een aantal aspecten van het water tussen Vecht en Eem. Voor nadere informatie zie de pagina GooienVecht-academie onder Cursussen.

Regiogemeenten steunen ontwikkeling Geopark
maart 2016: De Stichting is zeer verheugd met het besluit van de regiogemeenten Hilversum, Wijdemeren, Weesp, Gooise Meren, Huizen, Laren en Blaricum de totstandkoming van een Geopark op te nemen in de samenwerkingsagenda voor de komende 4 jaar en daarvoor een bijdrage te leveren van ? 52.000. Zie het persbericht van de RegioGenV in www.regiogv.nl/nieuws en het artikel daarover in de regionale krant Gooi- en Eemlander d.d. 19 maart 2016.

Flyer Ken uw nieuwe buren in Gooise Meren
november 2015: Ter gelegenheid van de fusie per 1 januari 2016 van de gemeenten Naarden, Bussum en Muiden is een flyer uitgegeven met activiteiten waarmee de inwoners van deze gemeenten kennis kunnen maken met hun nieuwe fusiegemeente. De activiteiten betreffen fiets- en bustochten, een lesbrief voor scholen en een rondreizende historische tentoonstelling. De flyer is uitgegeven door de werkgroep ?Ken uw nieuwe buren? waar de Stichting deel van uitmaakt.

Publicatie Engelstalige poster
oktober 2015: Ten behoeve van de profilering van haar initiatief binnen de Unesco en het European Geoparks Network heeft de Stichting een Engelstalige poster laten vervaardigen.

Definitieve lijst van Geosites
oktober 2015: De wetenschappelijke adviescommissie van de Stichting heeft een definitieve lijst opgesteld van 40 Geosites binnen het toekomstige Geopark Gooi en Vecht. Deze lijst bevat nu 18 sites. GeÔnteresseerden kunnen deze lijst opvragen via een mail aan info@geoparkgooienvecht.eu.

Donatie Prins Bernhard Fonds
augustus 2015: Van het Prins Bernhard Fonds is een bijdrage ontvangen van ? 5.000 voor de opstelling en uitwerking van de cultuurhistorische sites binnen het toekomstige Geopark Gooi en Vecht.

Publicatie over erfgoededucatie met name vanuit archeologisch perspectief
juli 2015: In de nieuwste aflevering van het digitale blad Archeologica Naerdincklant, het archeologisch tijdschrift voor Gooi en omstreken, laten auteurs van verschillende organisaties in de regio die zich bezighouden met erfgoededucatie, u kennismaken met hun aanbod en ervaringen. U kunt deze uitgave downloaden op de volgende link: https://www.academia.edu/14757888/Archeologica_Naerdincklant_2015-2_Erfgoededucatie

Belangrijke financiele bijdrage van de Rabobank

juni 2015: Hetty Laverman en Karel Loeff, beiden bestuurslid van de Stichting Geopark, mochten op 30 juni een symbolische cheque ter waarde van ? 12.000 in ontvangst nemen van de Rabobank Noord-Gooiland. Dit geld is bestemd voor een pilotproject ter realisering van het Geopark in onze regio. Het project betreft het gebied Zuiderheide - Laarder Wasmeer, waar een bijzondere geologische ondergrond wordt gecombineerd met unieke natuur- en cultuurhistorische waarden. Als pilot voor de aanvraag van de Geoparkstatus bij de UNESCO zullen al deze waarden in het gebied worden beschreven en voor het grote publiek toegankelijk worden gemaakt middels een nieuwe website en een app met een wandelroute voor de smartphone.

Gijzenveen opgeleverd
mei 2014: De werkzaamheden aan dit nieuwe natuur- en wandelgebied zijn afgerond. Het gebied vormt de schakel tussen het Naardermeer en het Gooi.
Zie kaart en beschrijving

Gooi vergeleken met het Central Park New York
april 2014: Stichting Geopark Gooi en Vecht i.o. is enthousiast over deze vergelijking als uitkomst van Identity Matching Project.
Lees het persbericht van 8-4-2014

Archeologische vondsten uit het Gooi gemeld
jan 2014: Archeologen hebben aan de Staringlaan in Soest resten ontdekt uit de nieuwe Steentijd. Er zouden bij een eerste inventarisatie een haardplaats, karrensporen en pijlpunten gevonden zijn. Deze bijzondere resten uit het neolithicum van meer dan 4000 jaar oud, zijn aangetroffen bij het verplichte onderzoek dat vooraf gaat aan bouwprojecten.
Bron Gooi & Eemlander.
 

      foto: Bart Siebelink