Toekomstige uitdagingen

Door klimaatverandering zullen gebeurtenissen met extreme neerslag vaker voorkomen dan in het verleden en in de toekomst zullen deze naar verwachting verder toenemen. De invloed hiervan op het watersysteem is gebiedsafhankelijk. De kans op wateroverlast zal toenemen in de klei- en veenpolders en in de stedelijke gebieden. Dit heeft onder meer te maken met de afvoercapaciteit van het water- en rioleringssysteem, die gebaseerd is op afwegingen van de kosten en baten per gebied. Neerslag extremen zorgen voor een stijging van het grondwater op dagbasis, terwijl de verdamping zorgt voor een daling op jaarbasis. Het effect hiervan is tweeledig: ter hoogte van de stuwwallen zal de grondwaterspiegel stijgen, terwijl rondom de stuwwallen het ondiepe grondwater in de zomer zal dalen. Dit komt doordat de extra neerslag in de winter rondom de stuwwallen onmiddellijk wordt afgevoerd door het oppervlaktewatersysteem van de polders. Daardoor wordt het grondwater rondom de stuwwallen maar beperkt verhoogd. Door de verhoogde verdamping kan de grondwaterspiegel in de Vechtstreek in de zomer lokaal dalen. Deze verlaging van de gemiddeld laatste grondwaterstand (GLG) kan leiden tot extra bodemdaling en verzilting in de polders en verdroging van natte natuurgebieden rondom de stuwwallen. De eventuele verdroging kan beperkt worden door drinkwaterwinningen opnieuw in te richten, het maximaliseren van de neerslaginfiltratie in de stedelijke gebieden en het optimaliseren van het peilbeheer van de klei- en veenpolders.

Zie ook:
Overstromingen
Grond- en kwelwater
Drinkwater
Transport