Nieuws

Maart 2020: Laatste Nieuwsbrief 2020.1

Januari 2020: Fusie Stichting trv Geopark Gooi en Vecht en Stichting Geopark Heuvelrug i.o.

De Stichting trv Geopark Gooi en Vecht en de Stichting Heuvelrug i.o. zijn per 1 januari 2020 gefuseerd. De bundeling van beider activiteiten zal de komende maanden zijn beslag gaan krijgen. De gebundelde activiteiten zullen plaatsvinden vanuit de Stichting Heuvelrug i.o. die daartoe haar statuten zal aanpassen. Het bestuur van deze stichting is inmiddels ook aan de nieuwe situatie aangepast en bestaat uit zes leden waarvan drie uit de Regio Gooi en Vecht. Voor het eerst zijn ook grote gebiedsbeheerders (GNR en Utrechts Landschap) in de regio in het bestuur vertegenwoordigd. Het nieuwe bestuur zal met kracht het initiatief tot totstandkoming van een UNESCO-Geopark in de – vergrote – regio verder voortzetten.

December 2019: Advies Commissie Gebiedsuitbreiding

In de afgelopen maanden heeft de Wetenschappelijke Commissie Gebiedsbepaling zich gebogen over de meest gewenste en bij een aanvraag meest kansrijke begrenzing van het beoogde Geopark. Het verzoek hiertoe kwam van de besturen van de burgerinitiatieven Geopark Heuvelrug en Geopark Gooi & Vecht. Het Nationale Forum Unesco Global Geoparks had beide initiatieven eerder aangegeven dat zij alleen kansrijk konden zijn als de inhoud en omvang van beide samengevoegd zouden worden.
De Commissie heeft het vraagstuk benaderd vanuit de disciplines geologie/geomorfologie, geohydro-ecologie en cultuurhistorie. Leidend bij de keuzes waren de zichtbare aardkundige waarden, de rol van de mens als geologische factor en het thema “water”.
De watersystemen rondom de stuwwallen werden als vertrekpunt genomen. In veel gevallen betreft dat de gebieden die beïnvloed worden door kwel vanuit de stuwwal, in enkele gevallen zijn de grotere watersystemen op zichzelf als rode draad meegenomen en is van daaruit bekeken wat er landschappelijk tot het Eem-, Rijn- en Vechtsysteem behoorde.
Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat de Commissie de besturen heeft geadviseerd in het noordoosten het Eemsysteem als grenszone te kiezen, in het zuidoosten de grenszone tussen de kwelinvloed vanuit de Heuvelrug en de kwelinvloed vanuit de Veluwe en in het zuiden de Neder-Rijn met zijn zichtbare stroomrugontginningen aan weerszijden. De Commissie adviseerde ook om verder in het zuidwesten nabij de Kromme Rijn zowel het slagenlandschap op het zand als de zuidelijker gelegen stroomrugontginningen van de Kromme Rijn en het aangrenzende gebied bij Wijk bij Duurstede mee te nemen. En in het westen, bij Utrecht, de loop van de Vecht te volgen, inclusief de vergraven Vechtloop (Oude Gracht) in het stedelijk gebied. Tenslotte adviseerde de Commissie in het noordwesten, ten noorden van Utrecht, de grens te leggen op de Aa/Angstel/Gein en in het noorden het Noord-Hollandse en Utrechtse deel van de randmeren te betrekken, inclusief Pampus. Voor de kaart klik hier; voor de toelichting hier.
De besturen van de beide initiatieven hebben het advies inmiddels in dank aanvaard.

Oktober 2019: Nieuwsbrief 2019.4

September 2019: Commissie Gebiedsuitbreiding van start gegaan

De commissie Gebiedsuitbreiding heeft tot taak te onderzoeken wat de beste gebiedsbepaling zou zijn voor het beoogde geopark met als leidend thema ‘water’, uitgaande van het advies van het NFUGG om de geoparkinitiatieven Gooi en Vecht en Utrechtse Heuvelrug met elkaar te combineren, en daarover aan de besturen van beide betrokken stichtingen een breed gedragen helder advies uit te brengen.
De Commissie bestaat uit: Gretha Roelfs, Irmgard van Koningsbruggen, Ronald van Balen, Wim Hoek, Roland Blijdenstijn en Piet Verdonschot, met Walter Kooy als voorzitter en Luuk Keunen als secretaris.

Juli 2019: Beschrijvingen Gooi en Vecht Geosites gereed

Medio deze maand is de publieksvriendelijke versie gereedgekomen van de wetenschappelijke beschrijvingen van de geosites in de Gooi- en Vechtstreek (zie Beschrijvingen Gooi en Vecht Geosites). Voor de Stichting een belangrijke mijlpaal omdat deze versie zich leent voor opname op de website (zie onder Geosites) en daarmee de beschrijvingen van de geosites voor een breed publiek toegankelijk zijn. De eerder gereedgekomen wetenschappelijke beschrijvingen vormen de basis voor een op termijn in te dienen formeel verzoek bij de UNESCO voor erkenning van de Gooi- en Vechtstreek als UNESCO Global Geopark.

Juni 2019: Nieuwsbrief 2019.3

April 2019: Nieuwsbrief 2019.2

Februari 2019: Nieuwsbrief 2019.1

Januari 2019: Symposium ‘De waarden van de Gooi en Vechtstreek, en hun toekomst’

Dit op 25 januari 2019 gehouden en door de Stichting Geopark Gooi en Vecht georganiseerde symposium had tot doel duidelijk te maken wat de waarden zijn van het gebied, welke ontwikkelingen verwacht kunnen worden en de te verwachten invloed daarvan op die waarden. Het gehoor bestond uit leden van colleges B&W, gemeenteraadsleden, ambtenaren, grote gebiedsbeheerders en besturen van maatschappelijke organisaties. Het symposium werd zeer goed bezocht en ontving grote waardering. Inleidingen zijn gehouden door landschapsarchitect Peter de Ruyter, emeritus hoogleraar fysische geografie Jan Sevink, oud-universitair docent architectuurgeschiedenis en erfgoed Irmgard van Koningsbruggen en Maya Heinsbroek, projectleider Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek. De daarbij getoonde slides en presentaties zijn hier te vinden maar niet downloadbaar.

Maart 2018: Advies NFUGG

In deze adviesbrief van 14 maart wordt het initiatief van de Stichting Geopark Gooi en Vecht te komen tot een geopark voor de Gooi en Vecht regio als een van twee kansrijke initiatieven gekwalificeerd, uit een totaal van zes. Naar aanleiding van dit advies van de NFUGG heeft de Stichting Geopark Gooi en Vecht op 16 maart een persbericht uitgegeven.

Maart 2018: Nieuwsbrief 2018.1

September 2017: Nieuwsbrief 2 Stichting Geopark Gooi en Vecht

In deze nieuwsbrief worden de ontwikkelingen in het 3e kwartaal 2017 weergegeven.

September 2017: 14e European Geopark Conferentie

Deze conferentie vond van 7 tot 9 september plaats op de Azoren met als thema “Pathways of sustainable tourism for development”. De Stichting nam aan deze conferentie met één vertegenwoordiger deel. Zie voor meer informatie over deze conferentie: www.europeangeoparks.org en Nieuwsbrief 2 van de Stichting van september 2017.

September 2017: Flyer 'The Stichting Geopark Gooi and Vecht'

Ten behoeve van de 14e European Geopark Conference op de Azoren in september 2017 heeft de Stichting de flyer The Geopark Gooi en Vecht, The Netherlands geproduceerd en aldaar gepresenteerd en uitgedeeld.

Juli 2017: Nieuwsbrief 1 Stichting Geopark Gooi en Vecht

In deze nieuwsbrief worden de ontwikkelingen in de tweede helft van 2016 en de eerste helft van dit jaar weergegeven. Een gedetailleerd overzicht van de ontwikkelingen in geheel 2016 is te vinden in het jaarverslag 2016 van de Stichting dat te vinden is op de pagina Doelstelling.

December 2016: Ook de Provincie Noord-Holland steunt het Geopark initiatief

De Stichting heeft met zeer veel genoegen kennis genomen van het besluit van de GS van Noord-Holland tot het verlenen van een subsidie voor een bedrag van € 52.500 ten behoeve van het realiseren van het Applicatiedossier dat benodigd is voor het verkrijgen van de Unesco Geopark status voor het beoogde geopark in de regio Gooi en Vecht.

September 2016: 7th International Conference on UNESCO Global Geoparks

Prof. Jan Sevink, lid van het Stichtingsbestuur en Ir. Drs Vincent Pieters, projectleider, hebben aan deze conferentie deelgenomen die van 27 tot 30 september plaatsvond in Torquay, Engeland. Aldaar hebben zij een presentatie gegeven over het Geopark Gooi en Vecht-initiatief aan de hand van een speciaal daarvoor vervaardigde poster.

September 2016: Stichting steunt initiatief voor een Nationaal Park Heel de Heuvelrug

De Stichting steunt van harte het initiatief van Nationaal Park Heuvelrug Nieuwe Stijl om te komen tot één Nationaal Park voor de hele Heuvelrug. Zie het persbericht van 23 september.

September 2016: Geopark Gooi en Vecht brochure

Op vrijdag 7 oktober heeft Mw Nicolien van Vroonhoven, voorzitter van de Stichting, het eerste exemplaar van de brochure “Gooi & Vecht op weg naar een Unesco Global Geopark” overhandigd aan Mw Annemarie Baarsjes, directeur particulieren en private banking van de Rabobank Gooi en Vechtstreek. Zie voor meer informatie over dit evenement bijgaand persbericht en bijgaand artikel in Dichterbij Gooi en Vechtstreek, een publicatie van de Rabobank. Deze brochure is mede mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van het Cooperatiefonds van de Rabobank en is te bestellen via een mailbericht naar: info@geoparkgooienvecht.eu. Deze brochure laat de 40 geosites in de regio Gooi- en Vechtstreek zien en focust op twee deelgebieden in deze regio die gezamenlijk zeven geosites bevatten. Deze twee gebieden zijn deel van een eerste pilot die door de Stichting is uitgevoerd ter voorbereiding van de aanvraag voor een Unesco Global Geopark status. Zie ook deze website op de pagina Hoe ver zijn we nu?.

Maart 2016: Regiogemeenten steunen ontwikkeling Geopark

De Stichting is zeer verheugd met het besluit van de regiogemeenten Hilversum, Wijdemeren, Weesp, Gooise Meren, Huizen, Laren en Blaricum de totstandkoming van een Geopark op te nemen in de samenwerkingsagenda voor de komende 4 jaar en daarvoor een bijdrage te leveren van € 52.000. Zie het persbericht van de RegioGenV in www.regiogv.nl/nieuws en het artikel daarover in de regionale krant Gooi- en Eemlander d.d. 19 maart 2016.artikel.

November 2015 : Flyer Ken uw nieuwe buren in Gooise Meren

Ter gelegenheid van de fusie per 1 januari 2016 van de gemeenten Naarden, Bussum en Muiden is een flyer uitgegeven met activiteiten waarmee de inwoners van deze gemeenten kennis kunnen maken met hun nieuwe fusiegemeente. De activiteiten betreffen fiets- en bustochten, een lesbrief voor scholen en een rondreizende historische tentoonstelling. De flyer is uitgegeven door de werkgroep ‘Ken uw nieuwe buren’ waar de Stichting deel van uitmaakt.

Oktober 2015: Publicatie Engelstalige poster

Ten behoeve van de profilering van haar initiatief binnen de Unesco en het European Geoparks Network heeft de Stichting een Engelstalige poster1 en Engelstalige poster2 laten vervaardigen.

Oktober 2015: Definitieve lijst van Geosites

De wetenschappelijke adviescommissie van de Stichting heeft een definitieve lijst opgesteld van 40 Geosites binnen het toekomstige Geopark Gooi en Vecht. Deze lijst bevat nu 18 sites. Geïnteresseerden kunnen deze lijst opvragen via een mail aan info@geoparkgooienvecht.eu

September 2015: 13e Europese Geopark Conferentie in Finland

Van 3 tot 5 september wordt op de Universiteit van Oulu in Finland de 13e Europese Geopark Conferentie gehouden. Deze wordt georganiseerd door het Finse Rokua Geopark. Het thema van deze conferentie is ‘Responsible Use of Natural  and Cultural Heritage’. De Stichting Geopark zal daar vertegenwoordigd zijn met een posterpresentatie met als titel ‘Geosites of the Gooi en Vecht Region, The Netherlands: The layered landscape of the geopark’.

Augustus 2015: Donatie Prins Bernhard Fonds

Van het Prins Bernhard Fonds is een bijdrage ontvangen van maximaal € 4.250 voor de opstelling en uitwerking van de cultuurhistorische sites binnen het toekomstige Geopark Gooi en Vecht.

Juli 2015: Publicatie over erfgoededucatie met name vanuit archeologisch perspectief

In de nieuwste aflevering van het digitale blad Archeologica Naerdincklant, het archeologisch tijdschrift voor Gooi en omstreken, laten auteurs van verschillende organisaties in de regio die zich bezighouden met erfgoededucatie, u kennismaken met hun aanbod en ervaringen. U kunt deze uitgave downloaden op de volgende link: https://www.academia.edu/14757888/Archeologica_Naerdincklant_2015-2_Erfgoededucatie

Juni 2015: Belangrijke financiële bijdrage van de Rabobank

peter-en-hetty
Hetty Laverman en Karel Loeff, beiden bestuurslid van de Stichting Geopark, mochten op 30 juni een symbolische cheque ter waarde van € 12.000 in ontvangst nemen van de Rabobank Noord-Gooiland. Dit geld is bestemd voor een pilotproject ter realisering van het Geopark in onze regio. Het project betreft het gebied Zuiderheide – Laarder Wasmeer, waar een bijzondere geologische ondergrond wordt gecombineerd met unieke natuur- en cultuurhistorische waarden. Als pilot voor de aanvraag van de Geoparkstatus bij de UNESCO zullen al deze waarden in het gebied worden beschreven en voor het grote publiek toegankelijk worden gemaakt middels een nieuwe website en een app met een wandelroute voor de smartphone.

Mei 2014: Gijzenveen opgeleverd

De werkzaamheden aan dit nieuwe natuur- en wandelgebied zijn afgerond. Het gebied vormt de schakel tussen het Naardermeer en het Gooi. Zie kaart en beschrijving.

April 2014: Gooi vergeleken met het Central Park New York

Stichting Geopark Gooi en Vecht i.o. is enthousiast over deze vergelijking als uitkomst van Identity Matching Project. Lees het persbericht van 8-4-2014.

Januari 2014: Archeologische vondsten uit het Gooi gemeld

Archeologen hebben aan de Staringlaan in Soest resten ontdekt uit de nieuwe Steentijd. Er zouden bij een eerste inventarisatie een haardplaats, karrensporen en pijlpunten gevonden zijn.
Deze bijzondere resten uit het neolithicum van meer dan 4000 jaar oud, zijn aangetroffen bij het verplichte onderzoek dat vooraf gaat aan bouwprojecten. Bron Gooi & Eemlander.

.