Beleid

Bij de start van haar initiatief heeft de Stichting een Plan van Aanpak (16-9-2013) opgesteld waarin inzicht wordt geboden in haar doelstelling, de wijze en termijn waarop de Stichting voornemens is tot realisatie daarvan te komen, fasering van het initiatief, geschatte projectkosten en beoogde financiering daarvan. In het Verkort Beleidsplan van 17 december 2013 zijn de hoofdlijnen van dit document samengevat. Een update is te vinden in het document “Wat is een Geopark?” van 8 april 2019.

In het beleid is in de loop der jaren geen wijziging gekomen. Het initiatief is nog steeds kansrijk. Wel is in de realisering daarvan vertraging ontstaan. Voor wat betreft de doelstellingen van de Stichting, de verrichte activiteiten ter realisering daarvan en de fase waarin het initiatief op dit moment verkeert, wordt verwezen naar de pagina Stichting/Doelstelling op deze website. Daar zijn ook de jaarverslagen te vinden waarin de activiteiten en resultaten van de Stichting in de achterliggende jaren in detail zijn vermeld. Voor wat betreft de projectkosten, de financiering daarvan en de overige financiële cijfers in deze jaren wordt verwezen naar de pagina Stichting/Financieel.