Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat statutair uit ten minste drie en maximaal zes personen. Vertegenwoordigingsbevoegdheid komt toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders van wie ten minste één de voorzitter, de secretaris of de penningmeester moet zijn. Bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar. Een bestuurder kan niet langer dan negen jaar aaneengesloten bestuurder zijn.

Per 1 januari 2019 bestaat het bestuur uit de volgende leden:

– mevrouw Karen Heerschop, voorzitter
– mevrouw Hetty Laverman, secretaris
– de heer Peter Lier, penningmeester
– de heer Jan Sevink, bestuurslid bodem en landschap
– mevrouw Irmgard van Koningsbruggen, bestuurslid cultuurhistorie