Doelstelling

Wat is de statutaire doelstelling van de Stichting?

1. Het realiseren van een aansluiting bij het European Geoparks Network (EGN) dat onder auspiciën staat van UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). De stichting heeft tevens ten doel het voldoen en blijven voldoen aan de eisen van EGN ondermeer door het creëren van een sterk werkend regionaal netwerk dat zich daarvoor inzet. De Stichting heeft voorts ten doel het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

2. De stichting beoogt het algemeen nut.

3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

4. Een Geopark is een gebied met een sterke regionale identiteit die is afgeleid van haar natuurlijke en culturele kenmerken.

5. De Stichting richt zich op de regio Gooi en Vechtstreek, als ook op daaraan grenzende gebieden die geologisch en landschappelijk een directe relatie hebben met deze regio.

Wat doet de Stichting om haar doelstellingen te verwezenlijken?

De ambities, activiteiten en tijdsplanning van de Stichting zijn te vinden in het Plan van Aanpak dat op 2 september 2013 door de Stichting in samenwerking met andere belanghebbenden is opgesteld. Het is een burgerinitiatief dat uitgewerkt dient te worden met potentiële partners, burgers, overheden en beheerders.
De Stichting heeft allereerst getoetst of het Geopark in de praktijk haalbaar is, dat wil zeggen of het aan de voorwaarden van de UNESCO kan voldoen. Al spoedig zijn voldoende indicaties verkregen om redelijkerwijs aan te kunnen nemen dat inderdaad aan deze voorwaarden kan worden voldaan.

In de eerste jaren is veel tijd en energie gestoken in het creëren van draagvlak bij potentiële partners zoals organisaties op het vlak van geologie, ecologie, cultuurhistorie, toerisme en archeologie en de regionale overheden, in het bijzonder de Gooi en Vecht gemeenten en de provincie Noord-Holland.

In 2015 heeft de wetenschappelijke commissie van de Stichting een lijst opgesteld van 40 zgn. Geosites, verdeeld over 19 gebieden binnen het beoogde Geopark. In 2016 is gestart met een tweetal proefprojecten wat betreft een nadere beschrijving van de bijzondere kenmerken van een aantal van deze geosites op het vlak van geologie, ecologie, cultuurhistorie en/of archeologie. Deze proefprojecten zijn ontwikkeld om zo alle facetten te ontdekken en te ervaren waaraan een Geopark uiteindelijk moet voldoen. De resultaten van deze twee proefprojecten zijn te vinden in de eind 2016 uitgebrachte brochure “Gooi & Vecht op weg naar een UNESCO Global Geopark” op de HOMEpagina. Deze brochure werd mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Coöperatiefonds van de Rabobank Gooi en Vechtstreek.

In de loop van 2016 hebben zowel de Regio Gooi en Vecht als de Provincie Noord-Holland besloten tot het verstrekken van een subsidie van € 52.500 elk ter realisering van het Geopark initiatief. Ondersteuning door de regionale overheden is een van de voorwaarden voor het verkrijgen van de status van een UNESCO Global Geopark en derhalve essentieel voor het welslagen van het Geopark-initiatief. Begin 2017 confirmeerde de Vereniging Vrienden van ’t Gooi een bijdrage van € 30.000.

In de jaren vanaf 2017 is gewerkt aan de wetenschappelijke beschrijvingen van de (inmiddels) 42 geindentificeerde geosites. Ook deze beschrijvingen vormen een verplicht en essentieel onderdeel van het door de UNESCO vereiste applicatiedossier voor het verkrijgen van de status van een UNESCO Global Geopark. Een publieksvriendelijke versie van deze beschrijvingen vormt inmiddels de toelichtende tekst behorend bij de 42 geosites op de pagina Geosites van deze website.

Begin 2018 heeft het Nederlands Forum Unesco Global Geopark (NFUGG) een positief advies uitgebracht over het Geopark Gooi en Vecht voor wat betreft de kwaliteit van het gebied en het gekozen thema. Zij stelde evenwel ook vast dat de regio te klein is om dit thema voldoende zichtbaar te maken en gaf de dringende aanbeveling om in overleg met het initiatief Geopark Heuvelrug het gebied uit te breiden in het Utrechtse. Op basis hiervan is de Stichting sedert medio 2018 in gesprek met Geopark Heuvelrug om te bezien of en in welke mate de beide initiatieven gecombineerd kunnen worden. In het najaar 2019 wordt hierover een rapport verwacht van een ingestelde gezamenlijke wetenschappelijke commissie.

De activiteiten van de Stichting in de diverse jaren zijn meer gedetailleerd terug te vinden in de onderstaande jaarverslagen.

Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013